دوره 4، شماره 14، پاییز 1401، صفحات 69 - 77
نویسندگان : مسعود منصوری *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی با عدم اطمینان محیطی انجام شد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارمندان بخش مالی دانشگاه های غرب کشور (استان ایلام، کرمانشاه، کردستان) می باشند. با توجه به اینکه تعداد کل کارمندان بخش مالی 248 نفر می‌باشد. حجم نمونه به وسیله فرمول کوکران، 98 نفر برآورد شد که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای از بین نمونه انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد تأثیر عدم قطعیت وضعیت بر یکپارچگی کیفیت سیستم اطلاعات حسابداری و بر دسترسی به سیستم اطلاعات مالی، انعطاف پذیری در سیستم اطلاعات مالی معنی دار است. همچنین نتایج مدل رگرسیونی نشان داد متغیرهای عدم اطمینان محیطی توانایی پیش‌بینی سیستم اطلاعاتی مالی مناسب در نظام آموزشی عالی را دارند. بیشترین تأثیر ابعاد عدم قطعیت محیطی بر ابعاد کیفیت سیستمهای اطلاعات حسابداری، با بالاترین مقدار ضریب وابستگی 0.561 نشان داده شده است.

کلمات کلیدی :
سیستم اطلاعاتی مالی، عدم اطمینان محیطی، نظام آموزشی عالی


مشاهده مقاله
270
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۲ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۴ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۶ آبان ۱۴۰۱