دوره 3، شماره 11، زمستان 1400، صفحات 28 - 9
نویسندگان : امین هادی *

چکیده :
عبارت \"دانش قدرت\" است جای خود را در عصر دانایی محوری، به اشتراکِ دانش، قدرت است داده است. هنگامی که یک سازمان تلاش می‌کند که به اهداف خود دست یابد عدم ثبات و تهدید ها در محیط، دستیابی به اهداف را به تاخیر می‌اندازد. به دلیل اینکه، دانش قدرت است سرمایه های دانشی هر سازمانی موفقیت اجرایی آن را تعیین می‌کند. وظیفه مدیریت دانش، اداره کردن جریان روان دانش و رساندن آن به کاربران نیازمند آن است تا با کمک دانشی دریافتنی با کیفیت و سرعت بیشتر عمل کنند. در این مقاله 11 عدد از مقالات طی سال های 2016 الی 2021 (1396-1400) بر اساس ماهیت پژوهش های انجام شده در سه دسته 1- اهمیت و روش استقرار مدیریت دانش 2- تهدید ها و چالش های مدیریت دانش و 3-روش هایی برای توسعه سیستم مدیریت دانش تقسیم بندی شده و به روش مرور سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در انتها ضمن نتیجه گیری پیشنهاداتی در جهت بهبود روش استقرار این سیستم و راهکارهایی جهت مقابله با تهدید ها و روش های توسعه سیستم مدیریت دانش پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی :
مدیریت دانش، دانش، فناوری، صنعت