دوره 5، شماره 16، بهار 1402، صفحات 94 - 106
نویسندگان : میثم محمودزاده *

چکیده :
مسئولیت اجتماعی یک چارچوب و محدوده اخلاقی است که در آن وظایف مختلفی که تمامی آن ها دارای منافع برای جامعه هستند، بر عهده فرد، سازمان و یا نهادی خاص گذاشته می شود.. هدف تحقیق بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی بر مدیریت کیفیت محیطی و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش توصیفی و پیمایشی جهت انجام تحلیل‌های آماری و ارتباط بین متغیرها از تجزیه‌وتحلیل رگرسیون و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای spss و با به کارگیری آزمون‌های آمار استنباطی نظیر t در حوزه داده های مرتبط با سهام استفاده شد.نتایج تحقیق نشان داد شاخص های پژوهش به ترتیب شامل مدیریت مالی ، مدیریت کیفیت محیطی ، مسئولیت اجتماعی شرکت موثر هستند.

کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، مدیریت کیفیت محیطی، عملکرد مالی، بازارسهام


مشاهده مقاله
313
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۹ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲