دوره 4، شماره 15، زمستان 1401، صفحات 20 - 37
نویسندگان : حدیث ترکمندی و سارینا سرحدی و محمود بلوچ *

چکیده :
این پژوهش با هدف بررسي رابطه بين شناسايي برند مصرف كننده و وفاداري به برند در اجتماع برند انجام پذیرفت پژوهش حاضر از از نظر هدف، كاربردي است و از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات، اين تحقيق توصيفي و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه جامعه آماری این تحقیق کلیه مشتریان و خریدان محصولات برند سامسونگ که در شش ماه اخیر نسبت به خرید از برند اقدام نمودند، می باشد در این تحقیق برای نمونه گیری از روش تصادفی در دسترس استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر بود. برای جمع آوری داده ها ز طریق پرسشنامه استاندارد کولهو، ریتا و سانتوس (2018) صورت گرفت. در سطح آمار توصيفي از جداول و ترسيم نمودار استفاده ،و در نهایت برای بررسی فرضیه ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده با استفاده از نرم افزار SPSS22 و برای برازش مدل¬هاي اندازه¬گيري به دست آمده از معادلات ساختاری و روش تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیرزل استفاده شد. نتایج نشان می دهد با توجه به مقدار بحرانی ( t ) بدست آمده ( 313/7 ) و سطح احتمال بدست آمده ( 001/0 ) فرضیه تایید می شود. یعنی بين شناسايي برند مصرف كننده و وفاداري به برند در اجتماع برند رابطه وجود دارد. نتایج نشان می دهد با توجه به (283 /0 = R2) و (532/0 =β ) و با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( 001/0 > P ) می توان گفت مکانیسم تبادل اطلاعات و تجربه مصرف‌کننده به شکل معناداری بر نگرش مثبت به برند به میزان (37/11 = t) تاثیر دارد. با توجه به (312 /0 = R2) و (097/0 =β ) و با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( 01/0 > P ) به شکل معناداری بر نگرش مثبت به برند به میزان (63/6 = t ) تاثیر دارد. با توجه به (151 /0 = R2) و (389/0 =β ) و با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( 01/0 > P ) به شکل معناداری بر نگرش مثبت به برند به میزان (25/7 = t ) تاثیر دارد و در نهایت نتايج پژوهش حاكي از اين است كه با توجه به (135 /0 = R2) و (368/0 =β ) و با توجه به سطح معناداری بدست آمده ( 01/0 > P ) به شکل معناداری بر نگرش مثبت به برند به میزان (62/8 = t ) تاثیر دارد.

کلمات کلیدی :
برند مصرف كننده، وفاداري به برند، اجتماع برند


مشاهده مقاله
256
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۷ مهر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۵ آبان ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱