دوره 4، شماره 13، تابستان 1401، صفحات 35 - 52
نویسندگان : سولماز باقری *

چکیده :
هدف از این پژوهش بررسی رابطه غیرخطی بین ویژگی‌های مدیرعامل و ساختار سرمایه است. بنابراین تأثیر مؤلفه‌های ویژگی‌های مدیرعامل به‌عنوان متغیر مستقل که شامل درصد مالکیت مدیرعامل و تنها عضو موظف بودن و دوگانگی مسئولیت مدیرعامل هست بر ساختار سرمایه به‌عنوان متغیر وابسته آزمون می‌شود. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات مالی 145 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 11 سال از سال‌های 1386 تا 1396 دارای شرایط تعیین‌شده هست. برای آزمون فرضیات از مدل رگرسیون چندگانه غیرخطی، با استفاده از نرم‌افزارEviews10 و Stata14 به روش EGLS استفاده‌شده است. روش پژوهش به‌صورت همبستگی است و ازنظر هدف از نوع کاربردی است. آزمون خطی بودن نشان می‌دهد که رابطه غیرخطی بین متغیرها وجود دارد. همچنین برای بررسی ساختار سرمایه از دو روش ارزش دفتری و ارزش بازار استفاده گردید، مطابق فرضیه اصلی آزمون شد که آیا در بورس اوراق بهادار تهران ویژگی مدیرعامل با ساختار سرمایه دارای رابطه غیرخطی است یا خیر؟ نتایج نشان داد که در هر دو روش ارزش دفتری و ارزش بازار بین ویژگی‌های مدیرعامل و ساختار سرمایه رابطه غیرخطی وجود دارد اما معنادار نیست بنابراین فرضیه فوق رد می‌گردد.

کلمات کلیدی :
اهرم، تئوری نمایندگی، ساختار سرمایه، ویژگی‌های مدیرعامل


مشاهده مقاله
126
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ دی ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۲۴ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱