دوره 3، شماره 9، تابستان 1400، صفحات 50 - 37
نویسندگان : امیرحسین محسنی فر و میترا دانش پرور *

چکیده :
اهمیت ساخت برند و استفاده حداکثری از آن برای هر کسب وکاری امری ضروری است و به همین منظور با استفاده از استراتژی های توسعه برند، سازمان ها می توانند الحاقات و گروه محصولات جدیدی به برند اضافه کرده و از ارزش ویژه برند مادر در راستای مقبول نظر شدن الحاقات جدید استفاده کنند. یکی از عوامل موثر بر تمایل به خرید از الحاقات برند، تداعیات آن برند است که در این پژوهش به بررسی این رابطه پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع، با بررسی کسب و کارهای ایرانی، گروه برند درسا به عنوان یک برند لوکس دارای الحاقات برند، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، پرسشنامه ای تنظیم و در اختیار مشتریان این برند قرار گرفت و در نهایت با استفاده از تکنیک معادلات ساختاری، مدل مورد سنجش قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان دهنده تأثیر تداعیات برند بر تمایل به خرید از الحاقات برند با نقش میانجی رابطه عاطفی مصرف کننده-برند است.

کلمات کلیدی :
تداعیات برند، الحاقات برند، توسعه برند، تناسب ادراک شده، رابطه عاطفی مصرف کننده-برند.