دوره 3، شماره 11، زمستان 1400، صفحات 77 - 63
نویسندگان : سعید پاکدلان و علیرضا آذربراهمان * و زکیه ضیائی و بهناز عزمی

چکیده :
در فرهنگ نوآورانه دولت‌ها تمایل به دنبال کردن استراتژی‌های برنامه‌ریزی مالیانی نوآورانه دارند. از این‌رو، در یک محیط رقابتی، مدیران تحت فشار دائمی برای کاهش هزینه‌ها از جمله هزینه‌های مالیاتی و بهبود کارایی هستند. بنابراین در صنایع رقابتی، شرکت‌ها تحت فشار بیشتری برای کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق برنامه‌ریزی مالیاتی موثر و نوآورانه هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول برفعالیت‌های اجتناب مالیاتی است. برای پیشبرد هدف پژوهش تعداد 115 شرکت برای سال‌های 1391تا 1397 (مجموع 707 سال- مشاهده) به روش غربالگری انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های آماری همبستگی و رگرسیون چند متغیره بهره گرفته شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین رقابت در بازار محصول و اجتناب مالیاتی به عنوان شاخصی از برنامه‌ریزی مالیاتی رابطه معناداری وجود دارد. از سوی دیگر نتایج بیانگر این است که پایداری در جریان‌های نقدی رابطه بین رقابت در بازار محصول و برنامه‌ریزی مالیاتی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلمات کلیدی :
رقابت در بازار محصول، اجتناب مالیاتی، نرخ موثر مالیاتی.