دوره 4، شماره 14، پاییز 1401، صفحات 60 - 68
نویسندگان : محمد رحیمی *

چکیده :
در این مقاله به اهمیت مدیریت تغییر در مهندسی مجدد فرآیندها پرداخته شده است. ابتدا تعریفی در خصوص مهندسی مجدد ارائه شده سپس به بیان قواعد، مراحل، متدولوژی‌ها، اهداف، مزایا، فاکتورهای موفقیت و چالش‌های مهندسی مجدد پرداخته شده است. تعاریفی از مدیریت تغییر، ابعاد آن، فاکتورهای لازم برای موفقیت در مدیریت تغییر، چالش‌هایی که بر سر راه مدیریت تغییر وجود دارد و هم‌چنین پروسه زمانی مدیریت تغییر بیان شده است. در انتها مفاهیمی در خصوص ارتباط بین مهندسی مجدد و مدیریت تغییر و رابطه به این دو موضوع بیان‌شده و اهمیت مدیریت تغییر برای موفقیت مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار تشریح شده است.

کلمات کلیدی :
مدیریت تغییر، مهندسی مجدد فرآیندها، فرآیند


مشاهده مقاله
270
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ خرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۰ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۳ آبان ۱۴۰۱