دوره 4، شماره 14، پاییز 1401، صفحات 15 - 30
نویسندگان : زهرا فضلعلی *

چکیده :
در دنیای سرمایه گذاری امروز تصمیم گیری مهمترین بخش از فرایند سرمایه گذاری باشد که طی آن سرمایه گذاران در جهت حداکثر کردن منافع خویش نیازمند اتخاذ بهترین تصمیمات می باشند. اطلاعات می تواند بر فرایند تصمیم گیری تاثیر بسزایی داشته باشد. این مقاله درصدد آن است که تاثیر محافظه کاری در گزارش اطلاعات حسابداری بر روی ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دهد. اطلاعات، قيمت بازار سهام و اطلاعات مربوط به صورت هاي مالي شركتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار بهره گرفته و براي جمع آوري داده هاي مربوطه، از بانك اطلاعاتي نرم افزار ره آورد نوين استفاده خواهدشد.از نظر طبقه بندی برمبنای روش و ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی است.اطلاعات مربوط به صورت های مالی شرکتهای پذیرفته شده بورس واوراق بهادار در بازه زمانی 5ساله می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل رگرسیونی پنل دیتا استفاده شده است.یافته حاصل از روش تحلیل مدل اول نشان داد که رابطه معناداری بین سود حسابداری و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام باقیمت سهام وجود دارد که تاثیر این رابطه در شرکتهای محافظه کار خنثی و غیرمحافظه کار در قالب مدل دوم با فرضیات سه و چهار اندازه گیری می شود که نشان میدهد سود حسابداری و ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بر روی قیمت سهام در شرکتهای خنثی به مراتب بیشتر از شرکتهای محافظه کار و غیر محافظه کار است.

کلمات کلیدی :
محافظه کاری. اطلاعات حسابداری. بازار سرمایه. ارزش بازار


مشاهده مقاله
255
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۱ تیر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۲ شهریور ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۱ آبان ۱۴۰۱