دوره 4، شماره 13، تابستان 1401، صفحات 20 - 34
نویسندگان : حمیدرضا الیکائی نژاد *

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر نقش مسئولیت اجتماعی بر فناوری اطلاعات و رقابت پذیری سازمان ها در صنعت خودروسازي میباشد. در این صورت سازمانها می توانند با عنایت به ترکیب این عوامل سطح رقابت پذیري سازمان خود را افزایش داده و یا آن را مدیریت نماید . جامعه آماری پژوهش شامل 146 نفر از خبرگان حوزه پژوهش بود که با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 59 نفر تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق از روش كتابخانه ای و به منظور جمع آوري اطلاعات و سنجش متغیرهاي تحقیق، در این پژوهش روش های میدانی و ابزار پرسشنامه که بر مبنای مقیاس لیکرت طراحی شده بود، استفاده گردید. جهت بررسی روایی پرسشنامه از اعتبار محتوا و تحلیل عاملی بهره برده شد و برای بررسی پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ و همچنین، روش پایایی ترکیبی نیز استفاده گردید. که مقادیر بیش از 7/0 برای اعتبار ترکیبی و الفای کرونباخ بدست آمد. جهت ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷـﺪه از ﻣﺤـﯿﻂ ﭘـﮋوﻫﺶ از ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻣﻌـﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد که آزمون های آماری در این پژوهش از طریق نرم افزار SmartPLS صورت می گرفت. نتاج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان دادند که مسئولیت اجتماعی بر رقابت پذیری تاثیر معنی داری ندارد همچنین بعد اختیاری از ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی نیز تاثیر معنی داری بر رقابت پذیری ندارد و سایر فرضیات پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.

کلمات کلیدی :
مسئولیت پذیری اجتماعی، فناوری اطلاعات، رقابت پذیری، صنعت خودرو سازی، مدلسازی معادلات ساختاری.


مشاهده مقاله
110
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ اسفند ۱۴۰۰
تاریخ ریوایز
۱۶ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ مرداد ۱۴۰۱