دوره 5، شماره 18، پاییز 1402، صفحات 30 - 48
نویسندگان : ابولفضل قدیری مقدم * و فرزانه محمدی

چکیده :
هدف: بررسی رابطه بین بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های دارای اهرم مالی بالا است. در مطالعه حاضر تلاش شد تا با استفاده از داده های ۱۲6 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی ۱۳9۰ تا ۱۳۹6 و رگرسیون چند متغیره در این پژوهش پرداخته شود. روش: تاکنون پژوهش های متعددی به صورت میدانی در این رابطه، انجام و به منظور تعیین نسبت بدهی و ساختار بهینه سرمایه، نظریه های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ تاثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. یافته ها: بررسی فرضیه ها با اطمینان 95/0 نشان داد که بین: میزان بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیر مستقیم معنی دار دارد، پذیرفته می¬شود. تغییرات میزان بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه تأثیر مستقیم معنی دار دارد، پذیرفته می-شود. درماندگی مالی بر رابطه بین بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه رابطه تاثیرگذار است، پذیرفته می¬شود. رابطه بین بدهی ها و سرعت تعدیل ساختار سرمایه در شرکت های دارای اهرم مالی بالا قوی تر است، پذیرفته نمی¬شود. نتیجه گیری: بيشتر تعديلات ساختار سرمايه زماني رخ مي دهند كه سطح اهرم مالي بالاتر (پايين تـر) از اهـرم مالي هدف است و شركت ها با مازاد (كسري) منابع مالي مواجه اند. افـزون بـر ايـن، اگـر سـطح اهرم مالي بالاتر از اهرم هدف باشد، شركت هاي داراي مازاد منابع مالي، مقدار بيشتري از مـازاد خود را صرف تسوية بدهي مي كنند. عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهاي با درجه توسـعه یـافتگی متفـاوت، تـأثیر متفـاوتی دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمان هاي مختلف متفاوت بوده است.

کلمات کلیدی :
بدهی ها، ساختار سرمایه، سرعت تعدیل، اهرم مالی


مشاهده مقاله
204
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۳ خرداد ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۰ شهریور ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۴ آبان ۱۴۰۲