دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحات 202 - 187
نویسندگان : مجتبی قنبرزاده *

چکیده :
در یکی دو دهه اخیر، پژوهشگران، نهادها و انجمن‌های حرفه ای و تخصصی و سازمان‌های حرفه ای عضو مجامع بین المللی حسابداری علاقه‌مندی خود را در به‌ کارگیری مفهوم مدل كسب‏ وكار در تحقیقات نشان داده اند. از نظر سرمایه گذاران، لازمه بهبود گزارشگری مالی و اطلاعات مربوط، ارتباط و پایداری بین مدل کسب‌‌وکار و سایر اطلاعات مندرج در گزارش های سالیانه است. آن‌ها معتقدند، محرک های کلیدی مدل های كسب‏وكار می توانند از طریق برقراری ارتباط ذاتی و محتوایی به‌ صورت واضح و مبرهن در افشای اطلاعات مربوط به مدل كسب‏ وكار واحد تجاری تشریح شود. از طرفی، استانداردسازی بخشی از سلسله مراتب توسعه فراگیر است که در اصطلاح به آن مدرنیته گفته می شود. در جامعه مدرن، هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری امری لازم و ضروری است. از آنجا که درک صحیح، اهمیت و ضرورت اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از الزام های پذیرش آن است، در این مقاله سعی شده است با توجه به استفاده مفهوم مدل کسب و کار در استاندارد بین المللی حسابداری شماره 9، ضمن بیان و توصیف نقش و اهمیت این مفهوم، از وضعیت موجود در به کارگیری آن در استانداردهای رایج حسابداری گزارشی ارائه نموده و دیدگاه های صاحب نظران و سرمایه گذاران در افق پیش روی استانداردهای گزارشگری مالی را بیان نماید.

کلمات کلیدی :
استانداردهای حسابداری، استانداردهای بین المللی حسابداری، گزارشگری مالی، افشای اطلاعات، مدل کسب‌‌وکار