دوره 5، شماره 19، زمستان 1402، صفحات 30 - 43
نویسندگان : محمد تشکری تبریزیان *

چکیده :
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر انواع مالکیت بر انتخاب روش تأمین مالی مبتنی برحقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که نمونه اماری پژوهش شامل 147 شرکت طی دوره زمانی 1397 تا 1401 بوده است. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی با رویکرد کاربردی است و روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون رگرسیون چندگانه می باشد. نتایج پژوهش نشان داد مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت بر میزان تأمین مالی مبتنی بر حقوق صاحبان سهام تأثیر مستقیم و معناداری دارند و تأثیر مالکیت نهادی کوتاه مدت، مالکیت نهادی بلند مدت و مالکیت دولتی بر میزان تأمین مالی مبتنی بر حقوق صاحبان سهام تأثیر معکوس و معناداری دارند.

کلمات کلیدی :
تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی کوتاه مدت، مالکیت نهادی بلند مدت، مالکیت دولتی، حقوق صاحبان سهام


مشاهده مقاله
112
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۵ مهر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۱۱ آذر ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۲۸ بهمن ۱۴۰۲