دوره 4، شماره 12، بهار 1401، صفحات 39 - 21
نویسندگان : آرش بناساز * و علی بزرگی امیری و سلمان نظری شیرکوهی و علی تاجداری

چکیده :
با توجه به اهمیت روزافزون توجه به محیط زیست و حقوق اجتماعی ذینفعان و شهروندان توسط صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و از این قبیل و با توجه به هزینه‌های هنگفت خسارات وارده از نقطه نظر مادی و معنوی، این مسئله و دغدغه به‌عنوان یک مشکل در حوزه صنعت وجود داشته که نیازمند بررسی دقیق و رسیدگی بیشتر می‌باشد. بنابراین دغدغه محقق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استراتژی‌های سازمان با مسئولیت پذیری اجتماعی در شرکت‌های صنعت پتروشیمی ایران بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی و مقطعی می‌باشد. جامعه مورد بررسی، شرکت‌های داخلی صنایع پتروشیمی ایران می‌باشند و تعداد 60 شرکت از صنایع پتروشیمی عسلویه و ماهشهر به‌عنوان نمونه آماری به‌صورت تصادفی از هر شرکت یک عضو مشارکت گردید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه استاندارد استراتژی سازمانی پورتر، فرهنگ سازمانی دنیتون و مسئولیت اجتماعی کارول مورد استفاده قرار گرفت روایی صوری مورد تأیید پنج خبره دانشگاهی قرار گرفت و پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ به ترتیب پرسشنامه 928/0، 964/0 و 972/0 به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار لیزرل استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که در صنعت پتروشیمی ایران مسئولیت پذیری اجتماعی در دو بعد اقتصادی و اخلاقی از روابط مستقیم و تعیین کننده‌ای با مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی و استراتژی سازمان برخوردار می‌باشد. همچنین استراتژی تمرکز به‌طور غیرمستقیم بر بعد مسئولیت اخلاقی تأثیر می‌گذارد و فرهنگ سازگاری از طریق فرهنگ درگیر شدن در کار بر روی بعد مسئولیت اقتصادی تأثیر گذار می‌باشد.

کلمات کلیدی :
فرهنگ سازمانی، استراتژی‌های سازمان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، صنعت پتروشیمی.