دوره 3، شماره 11، زمستان 1400، صفحات 62 - 51
نویسندگان : جواد سالاری اسکری * و عباس شیبانی تذرجی

چکیده :
طی ادوار گذشته ، مقررات متعددی در راستای استقلال حسابرسی وضع شده است. چرخش حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی از جمله این مقررات هستند. علاقه به بررسی و مطالعه پدیده چرخش حسابرس‌ درمیان دانشگاهیان و دست‌اندرکاران حرفه افزایش یافته است‌ انگیزه آنها از پژوهش در زمینه چرخش حسابرس‌ ناشی از نیاز به درک بهتر تقاضا برای خدمات حسابرسی است‌ زیرا موضوع تغییر حسابرس در درک عوامل موثر بر بازار خدمات حسابرسی و میزان رقابت‌ در حرفه حسابرسی‌ تأثیر دارد. هدف این تحقیق، بررسی مبانی در زمینه چرخش مؤسسات حسابرسی و محدودیت در ارائه سایر خدمات حسابرسی است. نهادهای نظارتی حرفه حسابداری و بازار سرمایه به منظور تقویت استقلال حسابرسان، تغییر منظم آنها را به عنوان یکی از راهکارها پیشنهاد یا الزام کرده و به اجرا گذاشته اند. در این مقاله مفهوم ، سابقه شکل گیری، دیدگاه ها و عوامل موثر بر چرخش حسابرس طبقه بندی شده است. با بررسی ادبیات در این زمینه نتیجه گیری می شود که احتمالا پیامد تغییر حسابرس به دلایل تغییر و انگیزه های مدیران و حسابرسان بستگی دارد.

کلمات کلیدی :
چرخش حسابرس، گزارش حسابرسی، نوع تغییر حسابرس، شاخص های حسابرسی