دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحات 230 - 215
نویسندگان : محمد حیدری چالِشتُری *

چکیده :
سرمایه گذاری به عنوان یک تصمیم مالی همواره دارای دو مولفه ریسک و بازدهی بوده که مبادله این دو، ترکیب های گوناگون سرمایه گذاری را عرضه می نماید. به عبارت دیگر تمامی تصمیمات سرمایه گذاری بر اساس روابط میان ریسک و بازده صورت می گیرد. یکی از انواع ریسک، ریسک نوسانات نرخ ارز است که به عنوان علامتی از بی ثباتی و نااطمینانی بر تمام متغیرهای مهم اقتصادی تأثیر می گذارد. اتخاذ سیاست های نرخ ارز مناسب در کشورهای در حال توسعه همواره بحث برانگیز بوده است. از این رو برای بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر رشد تولید، تقاضای کشور، بازدهی سهام شرکت ها، صرف ریسک سرمایه گذاران و روند حرکت قیمت سهام، قضاوت در مورد مقدار مطلوب این نوسانات، امری اجتناب ناپذیر است. با توجه به مراتب فوق، هدف پژوهش حاضر آزمون تأثیر ریسک نرخ ارز بر صرف ریسک با در نظر گرفتن روند حرکت قیمت سهام می باشد. در راستای هدف پژوهش تعداد 103 شركت، از شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالي آن ها طي سال هاي 1385 تا 1397جمع آوری شد. براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه پژوهش تدوین و مورد آزمون قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل رگرسيون خطي چند متغيره و داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه پژوهش نشان داد که، ریسک نرخ ارز با کنترل روند حرکت قیمت سهام تأثیری مثبت بر صرف ریسک دارد.

کلمات کلیدی :
ریسک نرخ ارز، صرف ریسک، روند حرکت قیمت سهام، بازده سهام