دوره 6، شماره 20، بهار 1403، صفحات 9 - 19
نویسندگان : اسدالله مهرآرا * و سمیه هاشمی و حسین پوراحمدعلی

چکیده :
فرایند قاعده گذاری، اجرای قواعد، بررسی، نظارت و کاربست بازخوردها با اعمال قدرت مشروع و به منظور دستیابی به هدف مشترکی برای همه کنشگران و ذینفعان در چارچوپ ارزش ها و هنجارها در محیط یک سازمان یا یک کشور را حکمرانی می گویند. یکی از مهم ترین عوامل اداره دولت ها در عصر جدید شیوه حکمرانی بوده که می گوید حکومت چگونه و با چه ابزاری در جهت رسیدن به بهترین مدل ارائه خدمات به شهروندان تلاش نماید. برای اولین بار در سندی از بانک جهانی با عنوان \"آفریقا از زیر صحرا از بحران تا رشد پایدار\" در سال 1989 مطرح شده است .منظور از حکمرانی خوب در این سند، اداره و تنظیم امور کشور و جامعه و رابطه دولت و شهروندان بر اساس دمکراسی ،حاکمیت قانون، دستگاه قضایی مستقل است.همچنین در خصوص و اهمیت آن در دولت های پیشرو مطالبی عرض می شود و تجارب حکمرانی در کشورهای جنوب شرق آسیا به عنوان کشورهایی که از نظر فرهنگی نزدیک به کشور ایران هستند عنوان می شود.

کلمات کلیدی :
حکمرانی، حکمرانی خوب، مشارکت شهروندان،UNDP، بانک جهانی


مشاهده مقاله
110
دانلود
2
تاریخ دریافت
۱۹ تیر ۱۴۰۲
تاریخ ریوایز
۲۱ آبان ۱۴۰۲
تاریخ پذیرش
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳