دوره 4، شماره 15، زمستان 1401، صفحات 38 - 42
نویسندگان : رحمان رحیمی *

چکیده :
یکی از مهم ترین عوامل در انتخاب سهام مستعد رشد در بورس اوراق بهادار، تصمیم گیری صحیح سرمایه گذاران می باشد. هدف این مقاله مرور ابعاد و رویکردهای موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در اقدام به خرید و فروش سهام در بازار سرمایه و بررسی خطاهای ادراکی رایج بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار می باشد. از آنجایی كه شخصيت انسان نقش مهمي در تعيين رفتار و عملكردش دارد و نظریه مالی رفتاری که عموماً از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می شود سعی دارد پدیده هاي روانشناختی انسان در کل بازار و در سطح فردي را شناسایی نماید. نتیجه گیری نهایی حاکی از این واقعیت است که مالی رفتاری و خطاهای ادراکی نقشی تعیین کننده بر رفتار و تصمیم های سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار و در کل در بازارهای مالی دارد.

کلمات کلیدی :
تصمیمات سرمایه گذاران، خطاهای ادراکی، مالی رفتاری، رفتار سرمایه گذاران


مشاهده مقاله
256
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۹ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۳ مهر ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۳۰ بهمن ۱۴۰۱