دوره 5، شماره 16، بهار 1402، صفحات 107 - 121
نویسندگان : وحید فتحی *

چکیده :
جدایی مالکیت از مدیریت، انجام حسابرسی شرکت از طرف یک نهاد مستقل همچون حسابرس را ضروری می‌سازد. زمانی‌که فرآیند حسابرسی بر اساس استانداردهای حسابرسی اجرا شود و از کیفیت مناسبی برخوردار باشد، به صورت‌های مالی اعتبار بخشیده و سبب می‌شود در فرآیند تصمیم‌گیری بیشتر مورد اتکا قرار گیرند. از طرفی، کیفیت افشای اطلاعات را ناشی از کیفیت استاندارادهای حسابداری، کیفیت حسابرسی و میزان اعمال مدیریت سود می‌داند. بنابراین، گزارش حسابرسی و نحوه ارایه آن برای شرکت و گروه‌های مختلف ذینفع پیامدهای اقتصادی به همراه دارد. لذا در این پژوهش، به بررسی مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی کیفیت حسابرسی با در نظر گرفتن کیفیت گزارشگری مالی پرداخته خواهد شد. در این مقاله به روش کتابخانه‌ای سعی شده است تا با مرور نظریات و تحقیقات انجام شده در زمینه پیامدهای اقتصادی کیفیت حسابرسی از منظر کیفیت گزارشگری مالی، مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی گزارش حسابرسی برای شرکت¬های تجاری شناسایی گردد. نتایج بررسی‌های نظری نشان می‌دهد که شرکت‌ها برای بقا و گسترش فعایت‌های خود، به انجام سرمایه‌گذاری‌های مناسب و به‌موقع نیاز دارند. از ‌این‌رو، گزارش‌های مالی شرکت‌ها باید اطلاعاتی فراهم کند که برای سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، اعتباردهندگان و سایر استفاده‌کنندگان در سرمایه‌گذاری‌های منطقی، اعطای اعتبار و تصمیمات مشابه سودمند باشد؛ در نتیجه این گزارش‌ها اهمیت بسزایی در تحقق اهداف یاد شده دارند و افزایش کیفیت آن‌ها می‌تواند موجب کاراتر بودن سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها و حفظ و توسعه منابع اقتصادی آن‌ها شود که کیفیت حسابرسی یکی از مهم‌ترین عوامل بهبود کیفیت آن می‌باشد.

کلمات کلیدی :
کیفیت حسابرسی، پیامد اقتصادی، کیفیت گزارشگری مالی.


مشاهده مقاله
230
دانلود
0
تاریخ دریافت
۰۶ آذر ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۱۷ بهمن ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲