دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحات 108 - 81
نویسندگان : نرگس اصغری * و هدا قلیچی مقدم

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر جبهه گیری مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی:نقش کمیته حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 170 شرکت(1190 سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که جبهه گیری مدیریتی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معناداری دارد.اندازه کمیته حسابرسی رابطه بین جبهه گیری مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی راتعدیل می کند. استقلال کمیته حسابرسی رابطه بین جبهه گیری مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی راتعدیل می کند. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی رابطه بین جبهه گیری مدیریتی و کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل می کند.

کلمات کلیدی :
جبهه گیری مدیریتی، کیفیت گزارشگری مالی، اندازه کمیته حسابرس، استقلال کمیته حسابرسی