دوره 5، شماره 16، بهار 1402، صفحات 1 - 27
نویسندگان : تهمينه كمال شهسوار * و محمد حيدری

چکیده :
گردشگري يكي از فعاليتهاي روبه رشد در سراسر جهان است، به دنبال توجهات جهاني به مقوله محيط زيست در دهه هاي گذشته و ارزش يافتن پارادايم گردشگري پايدار و پديد آمدن مفاهيمي چون اكوتوريسم، گردشگري سبز يا مسئولانه، به عنوان مكانيسم هاي كنترل پيامدهاي منفي گردشگري مورد توجه قرار گرفت. در اين ميان روش هاي عملياتي مختلفي مبتني بر اصول اكوتوريسم به كار گرفته شده اند؛ يكي از آنها ساخت اقامتگاه هاي سبز است كه در نقاط بسياري از جهان با تنوع بسياري از جمله هتل هاي سبز و اكوكمپ ها، گسترش يافته اند. در این مقاله به بررسی و تحلیل پتانسیل های ایجاد هتل های سبز در مشهد با توجه به استانداردهاي زيست محيطي بين المللي پرداخته ایم. جامعه آماري اين پژوهش شامل تمامی مدیران عامل و داخلی هتل های سه ستاره و بالاتر مشهد می‌باشد كه با استفاده از پرسشنامه مورد پرسشگري قرار گرفتند. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی تأییدی برای سنجش روایی سازه و سنجش برازش مدل در این تحقیق و رگرسیون در نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج به دست آمده در این پژوهش بیان کننده این است كه علي رغم تفاوت هاي موجود در برخي گويه ها و شاخص ها، از نظر کارشناسان پتانسیل های موجود در ایجاد هتل های سبز تاثیر معنی دار دارد.

کلمات کلیدی :
اكوتوريسم، گردشگري سبز، اقامتگاه سبز، پتانسیل های موجود


مشاهده مقاله
221
دانلود
0
تاریخ دریافت
۱۶ آبان ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۰۵ دی ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲