دوره 3، شماره 9، تابستان 1400، صفحات 173 - 162
نویسندگان : شیوا مداحیان * و عالیه پورمحمدی

چکیده :
تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی و حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شده است. پژوهش حاضر از حيث هدف، پژوهشي کاربردي و از حيث نحوه گردآوري داده ها، پژوهشي توصيفي پیمایشی از شاخه مطالعات ميداني به شمار مي‌آيد و با توجه به سنجش رابطه بین متغیرها از نوع تحقیقات همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان کادر اداری دانشگاه علوم پزشکی کرمان است و حجم نمونه 254 می باشد. شیوه نمونه‌ گيري در این تحقیق تصادفی طبقه ای بود. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد که روایی آن طبق نظر اساتید و پایایی آن با محاسبه آلفای کرونباخ 0.78 مورد تایید قرارگرفته است، استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری و با نرم افزار لیزرل انجام گردید. نتایج حاکی از آن است که بین مسئولیت اجتماعی با تعهد سازمانی، بین حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد. رابطه بین تعهدسازمانی با وفاداری سازمانی و همچنین رابطه بین حمایت سازمانی درک شده با وفاداری سازمانی مورد تایید قرار گرفت.

کلمات کلیدی :
مسئولیت اجتماعی، تعهد سازمانی، حمایت سازمانی درک شده و وفاداری سازمانی.