دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحات 61 - 50
نویسندگان : مجتبی طالبی * و محسن حسینی الاصل

چکیده :
اين تحقيق تاثیر صکوک بر عملکرد بانک‌های متعارف و اسلامی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسي قرار داده است. اين پژوهش، از لحاظ شیوه اجرا تحقيقي شبه تجربي و پس رويدادي، در حوزه تحقيقات اثباتي حسابداري و مبتني بر اطلاعات واقعي است جامعه آماري تحقیق بانک های عضو بورس اوراق و بهادار تهران مي باشند، که تعداد 21 بانک با دارا بودن شرایط لازم انتخاب شدند. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده می شود. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش داده های ترکیبی و از نرم افزار Eviews10 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون فرضیات نشان داد، صکوک بر عملکرد کل صنعت بانکی، عملکرد بانک های متعارف و اسلامی اثرات مشابهی، بانک ها را بعد از بحران مالی تاثیر معناداری دارد.

کلمات کلیدی :
صکوک، عملکرد کل صنعت بانکی، بحران مالی