دوره 3، شماره 10، پاییز 1400، صفحات 108 - 100
نویسندگان : شیرمحمد یعقوبیان و مجتبی نورایی *

چکیده :
مقدمه: درماه دسامبر 2019 در شهر وهان واقع کشور چین، یک بیماری به نام کرونا شیوع پیدا کرد که به سرعت این بیماری گسترش یافت و افراد و ارگان های مختلف را به شدت درگیر کرد این به بیماری یک تهدید اقتصادی تبدیل شد هرچند تا کنون اطلاع دقیقی از آسیب های اقتصادی کرونا ویروس در دسترس نیست.مواد و روش ها: در این تحقیق جهت ارزیابی تاثیر کرونا بر کار، معیشت و اقتصاد مردم در استان ایلام یک پرسش نامه طراحی شد جامعه آماری ما 400 نفر شامل 4 گروه شغلی و از هر گروه شغلی 100 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. نتایج: نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه شغلی یک در ایام کرونا میزان فعالیت کاهش و درامد افزایش یافته است ولی در سایر گروه های شغلی هم فعالیت و هم درامد در ایام کرونا کاهش یافته است.

کلمات کلیدی :
کرونا ویروس جدید، معیشت، افتصاد، استان ایلام