دوره 3، شماره 9، تابستان 1400، صفحات 36 - 14
نویسندگان : نگار نیک سفر * و نادر نقش بندی

چکیده :
هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بررسی تاثیر اعتبار تجاری بر خطر ریزش قیمت سهام بر اساس شواهد بازار سرمایه می باشد. این پژوهش با رویکرد عوامل موثر بر تامین مالی از طریق اعتبار تجاری در شرکت ها گام بر می‌دارد. برای توسعه ادبیات موضوع و جنبه علمی بحث این پژوهش انتظار می رود در راستای تحقیقات پیشین بر اساس مستندات بازار سرمایه نشان داده شود که آیا اعتبار تجاری قابل پرداخت و دریافتی در تامین مالی شرکت ها می‌تواند بر خطر ریزش قیمت سهام تاثیرگذار باشد؟ پژوهش حاضر با رویکرد کاربردی و با روش توصیفی- همبستگی از نوع پس رویدادی با استفاده از اطلاعات 143 شرکت از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این پژوهش آزمون فرضیه‌های تدوین شده با استفاده از رگرسیون پانل لجستیک از سال-شرکت های گردآوری شده طی دوره‌ی زمانی 1388 الی 1397 به کمک نرم افزار آماری استاتا انجام شده است. در آزمون فرضیه ها در سطح خطای مورد انتظار (پنج درصد) نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از آن بود که بین اعتبار تجاری قابل پرداخت و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. بین اعتبار تجاری دریافتی و خطر ریزش قیمت سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. به طور خلاصه نتایج این پژوهش در راستای پژوهش های پیشین قرار گرفت.

کلمات کلیدی :
اعتبار تجاری دریافتی، اعتبار تجاری قابل پرداخت، خطر ریزش قیمت سهام.