دوره 4، شماره 14، پاییز 1401، صفحات 31 - 53
نویسندگان : علی شریفی * و پرویز سعیدی

چکیده :
رویکرد کارت امتیازی متوازن شامل چهار بعد است: اهداف مالی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف فرایند های کسب و کار داخلی و اهداف یادگیری و رشد. این اهداف، به دو نوع تقسیم می شوند: اهداف مالی و اهداف استراتژیک، که اهداف استراتژیک شامل اهداف مرتبط با مشتری، کسب و کار داخلی و یاد گیری و رشد است. بدیهی است که اثربخشی سامانه اطلاعاتی حسابداری در سازمان های بخش عمومی اهمیت ویژه ای دارد. لذا این پژوهش با هدف \" بررسی رابطه بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری \" به روش توصیفی و از نوع همبستگی انجام شده است. جامعه آماری براي انجام این تحقيق شامل کارکنان و مدیران واحدهای گزارشگری مالی شهرستان شاهرود که تعداد آنها 150 نفر می‌باشد. از بین جامعه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی اعداد 110 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شدند. روش گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای و ابزار آن پرسشنامه استاندارد بوده است. اطلاعات بدست آمده با استفاده از مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم افزارSmart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است نتایج کلی بدست آمده حاکی از آن است که بین استفاده از روش کارت امتیازی متوازن با اثر بخشی سیستم اطلاعات حسابداری رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی :
سامانه اطلاعاتی حسابداری، کارت امتیازی، بخش عمومی


مشاهده مقاله
272
دانلود
0
تاریخ دریافت
۳۱ فروردین ۱۴۰۱
تاریخ ریوایز
۲۳ مرداد ۱۴۰۱
تاریخ پذیرش
۰۱ آذر ۱۴۰۱