دوره 4، شماره 12، بهار 1401، صفحات 20 - 7
نویسندگان : الهام عزیزی *

چکیده :
باندلینگ به معنی فروش بیش از یک محصول یا خدمت در قالب یک بسته و معمولا با قیمتی کمتر از قیمت فروش محصولات بصورت جداگانه است. علیرغم مزایای مطرح شده در ادبیات باندلینگ، مشاهده می شود که تلاش چندانی در باب توضیح مفاهیم واحد و کاربرد آن بخصوص در ایران صورت نگرفته است. بنابراین مطالعه حاضر با هدف آشنایی هر چه بیشتر با مفاهیم استراتژی باندلینگ و نیز فراهم نمودن زمینه ای برای انجام تحقیقات بیشتر در این رابطه، ضمن مرور ادبیات مختلف، به استخراج تعاریف و اصول اولیه و نیز طبقه بندی استراتژی های باندلینگ می پردازد، و در ادامه بسته به پنج عامل مهم حداکثر قیمت های پرداختی موقعیتی مصرف‌کنندگان، اهداف شرکت، رقابت، هزینه‌ها و ادراک مصرف‌کننده از بسته‌ها، چارچوبی از 12 پیشنهاد مطرح شده را ارائه می دهدکه مدیران می توانند با سبک و سنگین کردن آنها به هنگام تصمیم گیری، استراتژی بهینه خود را انتخاب نمایند.

کلمات کلیدی :
استراتژی باندلینگ، باندلینگ محصولی، باندلینگ قیمتی، بسته بندی، دسته بندی، فروش بسته ای، بازاریابی، محصول، باندلینگ