دوره 3، شماره 11، زمستان 1400، صفحات 115 - 93
نویسندگان : معصومه آبیار و فاطمه دادبه *

چکیده :
هدف این تحقیق بررسی تاثیر قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی و کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سالهای بین 1390 تا 1396 بوده است. در این تحقیق، قابلیت مقایسه حسابداری متغیر مستقل و کیفیت گزارشگری مالی و کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ازروش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 101 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمارتوصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد قابلیت مقایسه حسابداری بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر معنادار دارد، به علاوه قابلیت مقایسه حسابداری بر کارایی قیمت گذاری اقلام تعهدی اختیاری تاثیر معنادار دارد.

کلمات کلیدی :
قابلیت مقایسه، گزارشگری مالی، اقلام تعهدی اختیاری