دوره و شماره : دوره 1، شماره 3، زمستان 98، صفحه 97 - 1
محمد حسین آقابابایی * و محمد اسمعیلی جمکرانی و فرزین خوشکار
صفحه 68-58

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

مهدی برآبادی چهارطاقی *
صفحه 97-83

مشاهده مقاله دانلود (PDF)

شناسنامه نشریه
Untitled
مدیر مسئول و سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی:  الهام قیاسی
شماره مجوز انتشار: 82143
شاپا: 2676-6310
حیطه فعالیت: علوم مدیریت ( تمام گرایش ها)، علوم حسابداری ( تمام گرایش ها)،   علوم اقتصاد ( تمام گرایش ها) و مهندسی صنایع ( تمام گرایش ها)
   

444

 

آرشیو مقالات (شماره‌های پیشین نشریه)
جلد نشریه
Poster
پایگاه های علمی نمایه شده