رابطه بین مهارت های فردی مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج
رابطه بین مهارت های فردی مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج
دوره 3، شماره 10، پاییز 1400، صفحه 86 - 73
نویسندگان : زهرا سرافراز *

چکیده :
این پژوهش باهدف بررسی رابطه بین مهارت های فردی مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردي است و از نظر شيوه گردآوري و تحليل اطلاعات، اين تحقيق توصيفي و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضر عبارت است از کلیه مدیران رده بالای سازمان‌های دولتی شهر کرج می‌باشد که با توجه به تعداد 105 سازمان دولتی در شهر کرج و با در نظر گرفتن مدیران و معاونان هر سازمان تعداد کل جامعه آماری 315 نفر می‌باشد. در این تحقیق برای نمونه‌گیری از روش تصادفی طبقه‌ای استفاده شد و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 173 نفر بود؛ که در نهایت تعداد 170 پرسشنامه به‌صورت کامل و صحیح برگشت داده شد لذا حجم نمونه نهایی 170 نفر تعیین گردید برای جمع‌آوری داده‌ها ز طریق پرسشنامه مهارت های فردی مدیریت زمان حافظی (1387) و پرسشنامه اثربخشی سازمانی هسو ( 2002) صورت گرفت. با توجه به نوع و ماهیت پژوهش حاضر جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که با استفاده از نرم افزار SPSS22 انجام شد در سطح آمار توصيفي از جداول و ترسيم نمودار استفاده شد و براي الگوسازي تحلیل مسیر نرم¬افزار PLS استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد با توجه به ضریب مسیر متغیر به مقدار 0.64 و همچنین آماره t بدست آمده به مقدار 34/10 نتایج نشان داد که بین مهارت های فردی مدیریت زمان با اثربخشی سازمانی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد. همچنین با توجه ضریب مسیر متغیر مهارت های فردی مدیریت زمان و سازماندهی به مقدار 53/0 و مقدار آماره t به مقدار 84/9 لذا بین مهارت های فردی مدیریت زمان با سازماندهی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد. با توجه به ضریب مسیر مهارت های فردی مدیریت زمان و تصمیم گیری به مقدار 59/0 و همچنین آماره t به مقدار 21/10 نتیجه شد که بین مهارت های فردی مدیریت زمان با تصمیم گیری در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد . با توجه به ضریب مسیر متغیر مهارت های فردی مدیریت زمان با ارتباط با کارکنان به مقدار 57/0 و همچنین آماره t به مقدار 27/9 نتیجه شد که بین مهارت های فردی مدیریت زمان با ارتباط با کارکنان در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد. و با توجه به ضریب مسیر مهارت های فردی مدیریت زمان و رضایت شغلی به مقدار 50/0 و همچنین آماره t به مقدار 95/8 نتیجه حاصل شد که بین مهارت های فردی مدیریت زمان با رضایت شغلی در بین مدیران ادارات دولتی شهرستان کرج رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی :
مدیریت زمان، مهارت های فردی مدیریت زمان، اثربخشی سازمانی