بررسی رابطه بین حسابداری دادگاهی و کشف تقلب
بررسی رابطه بین حسابداری دادگاهی و کشف تقلب
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 275 - 267
نویسندگان : فرزانه خلیلی سامانی * و مریم دهقانی

چکیده :
کثرت و فراوانی تقلب و کلاهبرداري خبري است که هر هفته شاهد انتشار آن هستیم این رویداد در حقیقت تهدید جدي براي عملکرد حسابرسان مستقل می باشد و شک و تردید قابل ملاحظه اي راجع به صلاحیت حسابداران رسمی مطرح نموده و اعتبار، مشروعیت و حسن شهرت حرفه حسابرسی را هم زیر سوال برده است. این شرایط، لزوم وجود حسابداری دادگاهی را بیش از پیش ضروری ساخته است؛ در نتیجه در این پژوهش تلاش میکنیم تاضمن معرفی این بخش از حسابداری، فواید و نقش آن را نیز متذکر شویم.

واژگان کلیدی :
حسابداری دادگاهی، حسابرسی، تقلب، کشف تقلب.