بررسی رابطه بین توانمندسازی و سطح عملکرد کارکنان در میوند بانک
بررسی رابطه بین توانمندسازی و سطح عملکرد کارکنان در میوند بانک
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 115 - 108
نویسندگان : محمد رفیع بهزاد *

چکیده :
توانمندسازی کارکنان به‌عنوان یك رویكرد انگیزش درونی شغل به معنی آزاد کردن نیروهای درونی کارکنان و همچنین فراهم کردن بسترها و به وجود آمدن فرصت‌هایی برای شكوفایی استعدادها، توانایی‌ها، شایستگی‌های افراد است. در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، به بررسی رابطه بین توانمندسازی و سطح عملکرد کارکنان در میوند بانک شعبه مزار شریف پرداخته شد. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده جامعه آماری این پژوهش (10) نفر است. که برای تمام جامعه آماری پرسشنامه توزیع گردید. داده‌های به‌دست‌آمده توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. برای نارمل بودن داده‌ها از آزمون کلموگروف اسمیرنوف استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که ضریب آلفای کرونباخ 0.813 به دست آمد که سطح خوب را نشان می دهد. همچنان برای سنجش میانگین استندرد و میانگین بدست آمده، از آزمون تی یک نمونه ای نیز استفاده شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که ازجمله عواملی که سبب بلند رفتن سطح عملکرد شده است انگیزش کارکنان در اولویت قرار داشته است. نتایج تحقیق نشان داد که با ایجاد توانایی در کارکنان، درک و شناخت کارکنان از اهداف و رسالت سازمان، حمایت سازمانی کارکنان، ایجاد انگیزه در کارکنان، بازخورد کیفی از عملکرد کارکنان، ایجاد اعتبار و سازگاری می‌توان سطح عملکرد کارکنان را در میوند بانک بلند برد.

واژگان کلیدی :
توانمندسازی، کارکنان، سطح عملکرد، انگیزش، میوند بانک