رابطه تجربه خارجی و پاداش مدیریت با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت
رابطه تجربه خارجی و پاداش مدیریت با نقش تعدیل کننده اندازه شرکت
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 81 - 62
نویسندگان : زهرا مرید احمدی یزدی * و نادر نقش بندی و نسرین ثابت رضاییان

چکیده :
هدف پژوهش حاضر به بررسی رابطه‌ی بين تجربه خارجی مدیریت و پاداش مدیریت با نقش تعدیل کنندگی اندازه شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جهت آزمون فرضیه، نمونه ای شامل 111 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوارق بهادار تهران طی یک دوره ی شش ساله بین سال های 1390 تا 1395 انتخاب گردید که با استفاده از نرم افزار R مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های تابلویی می باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت بین تجربه خارجی مدیریت و پاداش مدیریت (بر اساس فرضیه اول) رابطه ی مثبت معناداری وجود دارد. هم‌چنین اثر متقابل تجربه خارجی مدیریت و اندازه شرکت با پاداش مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران معنادار نیست (بر اساس فرضیه دوم).

واژگان کلیدی :
پاداش مدیریت، تجربه خارجی مدیریت، اندازه شرکت