رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی:نقش کیفیت حسابرسی
رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی:نقش کیفیت حسابرسی
دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحه 61 - 42
نویسندگان : احمد اسدی * و نادر نقش بندی و منصوره سادات غفاری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی و چنین نقش کیفیت حسابرسیبر رابطه فوق در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 150 شرکت( 1050سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی رابطه معناداری وجود دارد. کیفیت حسابرسی رابطه بین اطمینان بیش از حد مدیران و خوانایی گزارش های مالی را تعدیل می کند.

واژگان کلیدی :
اطمینان بیش از حد مدیران، خوانایی گزارش های مالی، کیفیت حسابرسی، دوره تصدی حسابرس