ارزیابی پایداری موسسات آموزش عالی با رویکرد پویایی سیستم ( مورد مطالعه: موسسات اموزش عالی استان کرمان )
ارزیابی پایداری موسسات آموزش عالی با رویکرد پویایی سیستم ( مورد مطالعه: موسسات اموزش عالی استان کرمان )
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 266 - 249
نویسندگان : سلیم کریمی تکلو و بابک ده موبد و معین طغرلی *

چکیده :
این پژوهش با هدف طراحی مدل ارزیابی پایداری در موسسات اموزش عالی در استان کرمان به اجرا درآمد که برای این منظور پس از مرور پیشینه موضوع، با نظرخواهی ۸ تن از خبرگان ، مسئولین و هیئت علمی دانشگاه و موسسات اموزش عالی استان کرمان که به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، متغیرهای موثر بر ارزیابی پایداری موسسات اموزش عالی استان کرمان مشخص و پس از تایید نهایی این متغیرها در جدول، با کاربست رویکرد پویایی سیستم و با کمک نرم افزار ونسیم نمودار علی- معلولی و سپس نمودار جریان مساله پژوهش تهیه گردید. با استفاده از نمودار جریان، سه سناریو مورد بررسی قرار گرفت و رفتار متغیرهای کلیدی مدل، براساس سیاست های تاثیر افزایش مصرف انرژی ، تاثیر افزایش همکاری بین دانشگاهی و در نهایت سناریو ترکیبی افزایش همکاری بین دانشگاهی و کاهش مصرف انرژی مورد تجزیه و تحلیل و تاثیر کلیه سناریو ها بر تک تک سطوح مورد بررسی قرار گرفت که از سوی خبرگان پژوهش بیشترین تاثیر را در بهبود وضعیت ارزیابی پایداری موسسات اموزش عالی استان کرمان داشته اند. از این رو مدیران و متخصصان موسسات آموزش عالی استان کرمان بایستی از طریق مدیریت بهتر خود اقدام موثری در حرکت به سوی ارزیابی پایداری موسسات اموزش عالی استان کرمان بردارند و از این طریق نقش بسزایی در افزایش بهره وری، رشد درآمد و در نهایت رضایت ذینفعان داشته باشند.

واژگان کلیدی :
پایداری، پایداری موسسات آموزش عالی، پویایی سیستم، موسسات آموزش عالی