بررسی تاثير چابكی سازمانی و خلاقيت سازمانی بر عملكرد شغلی كاركنان بانك توسعه صادرات ايران
بررسی تاثير چابكی سازمانی و خلاقيت سازمانی بر عملكرد شغلی كاركنان بانك توسعه صادرات ايران
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 141 - 116
نویسندگان : سيد محمد طباطبايي فر *

چکیده :
امروزه «چابکي» به عنوان پارادايم غالب کسب ‌وکار در هزاره سوم و به مثابه بهترين گزينه جهت بقاي سازمان ها مورد توجه عموم سازمان هاي توليدي و خدماتي قرار گرفته است. به دنبال اين توجه، تلاش هايي در راستاي رسيدن به سطح مطلوب و متناسبي از چابکي در اين سازمان ها جريان يافته است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير چابكي سازماني و خلاقيت سازماني بر عملكرد شغلي كاركنان بانك توسعه صادرات ايران به انجام رسيده است. جامعه آماري تحقيق حاضر را كليه كاركنان شاغل اين سازمان در شهر تهران تشکيل مي دادند که بر مبناي آمار مأخوذه، تعداد اين افراد 900 نفر بود. از اين ميان، 269 نفر از فرمول شارل كوكران و به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان اعضاي نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده در اين تحقيق، پرسشنامه اي مشتمل بر 118 پرسش بود که از پرسشنامه هاي استاندارد هر متغير استفاده و در آن پاسخ ها بر اساس طيف 5 نقطه اي ليکرت تنظيم شده بودند. گفتني است که آناليز داده در بخش آمار استنباطي حسب نتيجه آزمون توزيع نرمال بر اساس روش ضريب همبستگي پيرسون و روش رگرسيون خطي و رگرسيون چند متغيره و تحليل واريانس با استفاده از نرم افزار SPSS صورت پذيرفت. در پايان، نتايج تحقيق نشان داد که چابكي ساختار سازماني و ابعاد آن با توجه به نقش متغير ميانجي خلاقيت سازماني بر بهبود عملكرد شغلي كاركنان بانك توسعه صادرات ايران تاثير مثبت و معناداري دارد..گفتني است که اين پژوهش از لحاظ هدف استفاده از نوع تحقيقات کاربردي و از لحاظ گردآوري اطلاعات توصيفي-پيمايشي و از نوع مطالعات اسنادي و ميداني مي باشد.

واژگان کلیدی :
خلاقيت سازماني، چابكي سازماني، عملكرد شغلي، بانك توسعه صادرات ايران