تاثير جو سازمانی بر ابعاد مالی و غير مالی عملكرد شعب مراكز استانی بانك توسعه صادرات ايران با استفاده از مدل ارزيابی مالتيک
تاثير جو سازمانی بر ابعاد مالی و غير مالی عملكرد شعب مراكز استانی بانك توسعه صادرات ايران با استفاده از مدل ارزيابی مالتيک
دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحه 209 - 180
نویسندگان : سيد محمد طباطبايی فر *

چکیده :
در عصر حاضر كه همزمان با موج چهارم تغيير و تحولات سازماني و متاثر از تكنولوژي و فناوري هاي نوين است ، جو سازماني حاكم بر شركتها و سازمان ها معياري اثر بخش براي خلق ارزش و كسب مزيت هاي رقابتي براي بسياري از سازمانها محسوب و از اهميت زيادي نزد مديران هوشمند برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تأثير جو سازماني بر عملكرد مالي و غير مالي در شعب مراكز استاني بانك توسعه صادرات ايران با استفاده از مدل ارزيابي عملكرد از ابعاد مالي و غير مالي مالتيك به انجام رسيده است. جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه كاركنان شاغل در اين بانك تخصصي تشکيل مي دادند که بر مبناي آمار مأخوذه، تعداد اين افراد 900 نفر بود. از اين ميان، 269 نفر از جدول كرجسي و مورگان و به روش نمونه گيري تصادفي ساده به عنوان اعضاي نمونه آماري انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده در اين پژوهش ، پرسشنامه اي مشتمل بر51 پرسش بود که از پرسشنامه هاي استاندارد هر متغير استفاده و در آن پاسخ ها بر اساس طيف 5 نقطه اي ليکرت تنظيم شده بودند. گفتني است که آناليز داده در بخش استنباطي نيز، پس از انجام آزمون توزيع نرمال و تعيين نحوه توزيع داده هاي گردآوري شده بر اساس روش ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي و تحليل واريانس يك طرفه و رگرسيون چند متغيره صورت پذيرفت. در پايان، نتايج پژوهش نشان داد که جو سازماني و كليه ابعاد وابسته به آن بر عملكرد مالي و غير مالي اين بانك تخصصي تاثير مثبت و معناداري دارند.گفتني است که اين پژوهش از لحاظ هدف استفاده از نوع تحقيقات کاربردي و از لحاظ گردآوري اطلاعات توصيفي-پيمايشي و از نوع مطالعات اسنادي و ميداني مي باشد.

واژگان کلیدی :
جو سازماني، عملكرد مالي و غير مالي، بانك توسعه صادرات ايران