سنجش میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات بانک اسلامی افغانستان (مطالعه موردی: شعبه جوار مخابرات ولایت بلخ)
سنجش میزان رضایت مندی مشتریان از خدمات بانک اسلامی افغانستان (مطالعه موردی: شعبه جوار مخابرات ولایت بلخ)
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 152 - 142
نویسندگان : عبدالشکور گل * و فرید احمد شیرزاد و امیرخان احمدی زاده

چکیده :
در این مقاله که حاصل یک پژوهش میدانی است، به بررسی سنجش میزان رضایت مندی مشتریان، از خدمات بانک اسلامی افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرد. تحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی بوده به(83) نفر به‌ صورت تصادفی من حیث نمونه انتخاب و پرسشنامه مذکور در اختیار مشتریان قرارگرفته و پس از جمع‌آوری پرسشنامه داده ها به کمک نرم‌افزار SPSS 23 تجزیه‌وتحلیل گردید. در پژوهش حاضر به بررسی سنجش رضایت‌ مندی مشتریان از خدمات بانک اسلامی افغانستان پرداخته شد. هدف پژوهش شناسایی عوامل رضایت مشتریان بانک بوده که برای رسیدن به هدف یاد شده، ضمن بررسی مبانی نظریه های رضایت مشتریان، پرسشنامه تهیه‌شده و با توجه به جدول نمونه گیری و نیز با توجه به حجم نمونه، برای 83 مشتری بانک پرسشنامه ها توزیع و دوباره جمع آوری گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه گردیده که ضریب آلفای کرونباخ (0.860) به سطح خوب قرار دارد. همچنان برای بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی اسپیرمن و برای رتبه‌بندی متغیرها از آزمون فریدمن استفاده گردیده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین تمام متغیرها به‌جز رابطه دستاوردها و کارکنان دیگر همه متغیرها با رضایت مشتریان از خدمات بانک اسلامی افغانستان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنان نتایج به‌ دست‌آمده از آزمون فریدمن نشان داد که ازدید مشتریان مهم‌ترین عوامل که سبب رضایت آن‌ها شده است کارکنان و خدمات است.

واژگان کلیدی :
مشتریان، رضایت مشتریان، خدمات بانکی، بانک اسلامی افغانستان.