حسابرسی فناوری اطلاعات
حسابرسی فناوری اطلاعات
دوره 3، شماره 10، پاییز 1400، صفحه 99 - 87
نویسندگان : نیلوفر ذلک زاده *

چکیده :
ﺑــﺎ ورود فناوریﻫــﺎي اﻃﻼﻋــﺎت ﺑــﻪ ﻋﺮﺻﻪي ﺗﺠﺎرت، ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻋﻈﻴﻤﻲ در ﻣﺤﻴــﻂ ﺗﺠــﺎري رخ داده اﺳــﺖ. اقتصاد جهانی بیشتر از هر زمان دیگر به همدیگر وابسته شده اند و زیرساخت هاي الکترونیکی و تجارت در فرآیندهاي کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است و نیاز به کنترل و حسابرسی فناوري اطلاعات بیش از پیش افزایش یافته است. از اﻳﻦ رو ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮد را ﺑــﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺪﻳﺪ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﻧﻄﺒــﺎق دﻫﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻣﺤﻴــﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳــﺘﻔﺎده از روش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي و حسابرسی IT ﺿﺮورت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ. ﺗﻮﺳــﻌﻪي فناوری اﻃﻼﻋــﺎت، در ﻋﻴــﻦ ﺣﺎل ﻛــﻪ ﻣﺤﻴــﻂ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻲ را ﭘﻴﭽﻴﺪهﺗــﺮ ﻣﻲﺳــﺎزد، زﻣﺎن، ﺷــﻴﻮهﻫﺎ و اﺑﺰارﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪﺗﺮي را ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺷــﺪن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﺎن ﺑﺎ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﻲ ﻓﺮاﻫــﻢ ﻣﻲﻛﻨــﺪ. با استفاده از روشهای حسابرسی مبتنی بر رایانه، تجزیه وتحلیل حجم انبوهی از داده ها در مدت زمان کوتاهی ممکن شده و خطاها، تقلبها و سوء استفاده ها با سهولت بیشتری کشف می شوند.

واژگان کلیدی :
حسابرسی، فناوری اطلاعات، حسابرسی فناوری اطلاعات.