نقش تعدیلی گزارش حسابرس بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام
نقش تعدیلی گزارش حسابرس بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام
دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحه 41 - 23
نویسندگان : محسن محمودی مینایی * و سید محدثه سیدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی گزارش حسابرس بر رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع شرکت( سال – شرکت) جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری دارد. گزارش حسابرس رابطه بین اثربخشی کمیته حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام تعدیل می کند.

واژگان کلیدی :
گزارش حسابرس، اندازه كمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی، ریسک سقوط قیمت سهام