رابطه بین خودهمبستگی سود و کمیته حسابرسی:شواهدی از شرکت های خانوادگی
رابطه بین خودهمبستگی سود و کمیته حسابرسی:شواهدی از شرکت های خانوادگی
دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحه 80 - 62
نویسندگان : نفیسه شجاعی * و میثم ذوالفقاری و جواد ذاکری

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودهمبستگی سود و کمیته حسابرسی در شرکت های خانوادگی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1391 تا 1397 است. با استفاده از روش غربالگری در مجموع 150 شرکت(1050 سال – شرکت) که از این تعداد 31 شرکت(217 سال شرکت) خانوادگی و بقیه یعنی 119 شرکت(833 سال شرکت) دیگر غیر خانوادگی بودند، جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که نتایج نشان می دهد که بین اندازه کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد. بین استقلال کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد.بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و خود همبستگی سود در شرکت های خانوادگی رابطه معناداری وجود دارد.

واژگان کلیدی :
خودهمبستگی سود، اندازه کمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی، تخصص مالی کمیته حسابرسی