بازخوانی مفاهیم سازمان در نگاه پست مدرنیسم: فراتئوری پست مدرنیسم
بازخوانی مفاهیم سازمان در نگاه پست مدرنیسم: فراتئوری پست مدرنیسم
دوره 3، شماره 11، زمستان 1400، صفحه 92 - 78
نویسندگان : صادق حسنی مقدم * و محسن میری

چکیده :
امروزه ضرورت پرداختن به موضوع تحول در علوم انسانی بر کسی پوشیده نسیت در این میان حجم قابل توجهي از موضوعات علوم انسانی مربوط به نظريات مديريتی است و کاربرد اصطلاح معروف جنگل نظریات حکایت از فراوانی و تنوع مباحث نظري در این رشته دارد. لذا آنچه در این میان مهم است ایجاد نگاهی فراتئوری به مکاتب مطرح و اثرگذار در این رشته و زمینه علمی می باشد که در این مطالعه به طور مبسوط به یکی از این مکاتب مهم، یعنی پست مدرنیسم با رویکرد فراتئوریک پرداخته شد. بر این اساس در این پژوهش با توجه به تعریف و تشریح روش مورد مطالعه (فراتئوری) و تببین گام¬های اجرایی آن، ضمن پرداختن به دو ریشه و زمینه ی تاریخی مکتب پست مدرنیسم و اندیشمندان مرتبط با آن یعنی انتقادی ها و فراساختارگراها در ادامه به با توجه به محورهای اصلی چارچوب فراتئوری که مبتنی بر مبانی هستی شناسی، معرفت شناختی و انسان شناسی می باشد، واکاوی این نظریات انجام گرفت.

واژگان کلیدی :
پست مدرنیسم، نظریه سازمان و مدیریت، فراتئوری، هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی