بررسی تاثیر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با توجه به بحران مالی
بررسی تاثیر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با توجه به بحران مالی
دوره 3، شماره 8، بهار 1400، صفحه 289 - 276
نویسندگان : اسماعیل اخلاقی * و نعیمه پاینده

چکیده :
هدف این پژوهش بررسی تاثیر حق الزحمه و کیفیت حسابرسی بر کیفیت سود با توجه به بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای دستیابی به این هدف تعداد 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی 1387 تا 1396 به روش نمونه¬گیری غربال گیری شده انتخاب و در مجموع 990 سال- شرکت جهت انجام تحلیل در نظر گرفته شد. براي تجزیه‌وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوي رگرسيون خطي چندگانه، به روش حداقل مربعات تعمیم‌ یافته تخميني (EGLS) و برای آزمون فرضيه هاي پژوهش، از نرم افزار Eviews استفاده‌شده است. یافته های پژوهش نشان داد حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی تاثیر مثبت معناداری بر کیفیت سود دارد و همچنین بحران مالی رابطه بین حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی با کیفیت سود را تضعیف می کند.

واژگان کلیدی :
حق الزحمه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، کیفیت سود، بحران مالی