شناسایی مؤلفه های عملیاتی مدیریت استعداد در دانشگاه ها
شناسایی مؤلفه های عملیاتی مدیریت استعداد در دانشگاه ها
دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحه 402 - 386
نویسندگان : نرگس کوهکن * و نگین جباری

چکیده :
این پژوهش با هدف تدوین مؤلفه های عملیاتی مدیریت استعداد در دانشگاه ها انجام شد. روش پژوهش کیفی و ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته بود. جامعه ی آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه های گلستان، آزاد اسلامی گرگان و علوم پزشکی گرگان می باشد. روش نمونه گیری گلوله برفی و تعداد افراد مصاحبه شونده 29 نفر است. با توجه به پایه نظری این تحقیق مدیریت استعداد شامل سه مضمون اصلی جذب، توسعه و حفظ و نگهداشت استعداد در نظر گرفته شد. در مرحله ی جذب استعداد پنج مؤلفه ی شرایط، روش های شناسایی، شاخص و ابزارهای مطلوب و مجاری استعدادیابی، در مرحله ی توسعه ی استعداد نه مؤلفه بازاندیشی فرهنگی، ایجاد فرصت ها و شرایط، سیاست گذاری ها و خط مشی های درون دانشگاهی،ترفیع، رهبری، ویژگی های دریافت کنندگان خدمات آموزشی، کار چالش برانگیز و عوامل مؤثر در توسعه اعضای هیئت علمی و در مرحله ی حفظ و نگهداشت استعداد پنج مؤلفه انگیزه، مشوق ها، ارزیابی، امنیت شغلی و خروج از دانشگاه اکتشاف شد.

واژگان کلیدی :
توسعه استعداد، جذب استعداد، حفظ استعداد، مدیریت استعداد