بررسی رابطه افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دوره 2، شماره 7، زمستان 99، صفحه 121 - 109
نویسندگان : آیت جوان * و رقیه اسماعیلی

چکیده :
هدف این تحقیق بررسی رابطه افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود و مسئولیت اجتماعی در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف تحقیق نمونه ای متشکل از 160 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید. در این تحقیق متغیر وابسته کیفیت سود از طریق الگو فرانسیس و همکاران (2005) محاسبه شده است و برای اندازه گیری متغیر افشای اختیاری اطلاعات از شاخص جنسن(2002)استفاده شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی همبستگی است. برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌های رگرسیون ترکیبی و داده‌های پانل استفاده شده است. نتایج فرضیه تحقیق نشان داد که، رابطه ای مثبت بین افشای اختیاری اطلاعات با کیفیت سود شرکت وجود دارد و افزایش در افشای اختیاری اطلاعات موجب افزایش کیفیت سود شرکت می شود.

واژگان کلیدی :
افشای اختیاری اطلاعات، کیفیت سود، بورس اوراق بهادار، تهران