بودجه و روشهای تنظیم درآمد و هزینه
بودجه و روشهای تنظیم درآمد و هزینه
دوره 3، شماره 10، پاییز 1400، صفحه 34 - 26
نویسندگان : مریم دهقانی * و فرزانه خلیلی سامانی

چکیده :
بودجه شاهرگ حیاتی دولت است زیرا تمام فعالیتهای مالی خود، اعم از کسب در امد وپرداخت هزینه هابرای اجرای برنامه های متعدد و متنوع خود در چارچوب قانون بودجه انجام می دهد. هر نوع پیشرفت و توسعه در بخش های گوناگون اقتصاد جامعه مدیون برنامه ریزی عملیات دولت در قالب بودجه بوده و هر نوع عقب ماندگی و عدم توسعه در بخش های مختلف اقتصادی جامعه را نیز می توان به نواقص و کمبودهای بودجه نسبت داد. نظام بودجه بندی به عنوان یک ابزار مهم وحساس برای برنامه ریزی عملیات و فعالیت های دولت به موازات رشد و توسعه دولت مراحل مختلف راپشت سر گذاشته و به عنوان نظام مالی و فنی درآمده است. از لحاظ حجم و عظمت بودجه بزرگترین سند مالی و مهمترین عامل مستقل دولت است که می تواند بر سطح متغیرهای کلان ازقبیل پس انداز ملی، سرمایه گذاری تولیدات واقعی، اشتغال تورم و...تاثیر بگذارد. بودجه دارای درآمد وهزینه است که اگر براورد ارقام اساس منطقی نداشته باشد می تواند زیانبار باشد. چون بودجه برنامه است بنابراین ارکان این برنامه باید برمبنای صحیح استوار باشد.

واژگان کلیدی :
بودجه، بودجه بندی، بودجه ریزی عملیاتی