طراحی مدل شایستگی‌های عمومی مبتنی بر رویکرد پژوهش ترکیبی (مورد مطالعه: شرکت کانی مس)
طراحی مدل شایستگی‌های عمومی مبتنی بر رویکرد پژوهش ترکیبی (مورد مطالعه: شرکت کانی مس)
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 239 - 224
نویسندگان : مینا سادات هاشمی کاسوایی * و علی خالوئی

چکیده :
بی‌شک سرمایه انسانی سازمان‌ها، مهمترین دارایی آن‌ها محسوب می‌شود. به منظور به‌کارگیری مناسب‌تر سرمایه انسانی، دیدگاه‌های جدید، مدل‌های شایستگی را ارائه داده‌اند. مدل شایستگی چارچوبی برای تعریف مهارت و دانش مورد نیاز یک شغل است که به طور مستقیم بر نحوه عملکرد تاثیرگذار است. شاخص‌های مورد استفاده توسط این مدل‌ها در مراحل استخدام، آموزش، ارزیابی عملکرد، ارتقاء و ... به منظور بهبود و توسعه منابع انسانی و رسیدن به اهداف سازمانی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. هدف از این پژوهش، طراحی مدل شایستگی‌های عمومی شرکت کانی مس، به منظور بهبود سیستم جذب و استخدام، آموزش منابع انسانی، و ارزیابی عملکرد است. این پژوهش با رویکردی کیفی، با هدف اکتشاف، و روش تحلیل مضمون انجام شده است. به این منظور از طریق مصاحبه با 13 مدیر شرکت کانی مس، تعداد 390 کد بدست آمد. در گام بعد از تعداد ۳۳ کارمند شرکت درخواست شد کدهای احصاء شده را اولویت‌بندی نمایند که نهایتا منجر به استخراج 4 شاخص و 12 زیرشاخص شد. به منظور اعتبارسنجی مدل، گروه کانونی مشتمل بر 10 مدیر شرکت اعتبار مدل را تایید نمودند.

واژگان کلیدی :
شایستگی، شایستگی عمومی، سرمایه انسانی، طراحی مدل، پژوهش ترکیبی، شرکت کانی مس