بررسی قوانین، اقدامات و برنامه های انجام شده نظام اداری کشور برای خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
بررسی قوانین، اقدامات و برنامه های انجام شده نظام اداری کشور برای خدمات رسانی به مردم و تکریم ارباب رجوع
دوره 2، شماره 5، تابستان 99، صفحه 53 - 75
نویسندگان : سعید سروری *

چکیده :
رضايتمندي مردم و رعايت انتظارات موجه آنها و تلاش نظام اداری براي تامين مطالبات بحق و قانوني آنان، از مباحث مهم حقوق اداري و مديريت بخش عمومي است. در نظام اداری کشور که برگرفته از آموزه های دینی است این مهم از ارکان مشروعیت آن بوده و جایگاه مهمی در قوانین و برنامه های دولتها بعد از پیروزی انقلاب داشت بطوریکه این موضوع جزء برنامه های اصلی ایجاد تحول در نظام اداری در سال ۱۳۸۱ دولت اصلاحات، فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشوری، سیاستهای کلی نظام اداری و بعد از آن در برنامه ده گانه نحول نظام اداری دولت دهم و نقشه اصلاح راه نظام اداری دولتهای یازدهم و دواردهم نیز است. بنابراین هدف پژوهش حاضر که روش آن توصیفی – تحلیلی و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و مرور اسنادی بوده بررسی قوانین، اقدامات و برنامه های انجام شده نظام اداری کشور برای دستیابی به این مهم است.

واژگان کلیدی :
ارباب رجوع، طرح تکریم ارباب رجوع، خدمت رسانی به مردم