بررسی میزان وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سلامت با تبیین تاثیر رضایت و ارزش درک شده توسط بیمه گذاران
بررسی میزان وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سلامت با تبیین تاثیر رضایت و ارزش درک شده توسط بیمه گذاران
دوره 2، شماره 5، تابستان 99، صفحه 34 - 52
نویسندگان : علیرضا حبیبی و رضا اسدالهی علوی *

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسي تعیین عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سلامت به روش توصیفی از نوع پیمایشی سال 1398وفاداری، بیمه گذاران، كيفيت خدمات، رضايت درك شده بیمه سلامت انجام شد. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بیمه سلامت در شهر تهران است. نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان 95 درصد برابر با 400 برآورد گردید. در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.ابزار پزوهش پرسشنامه استاندارد که دارای چهار بعد و 31گویه می‌باشد است.روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و اساتید گروه و تعدادی از اعضای جامعه اماری تایید شده است. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 91 81/0 تعیین گردید که نشان ‌دهنده پایایی مناسب ابزار اندازه‌گیری بود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS و lisrel انجام شد. نتایج نشان می‌دهد تاثير مستقيم كيفيت خدمات روي رضايت درك شده بيمه گذاران مثبت و معني دار (71/8=T، 69/0=β) بوده و فرضيه اول تحقيق پذيرفته مي شود. تاثير مستقيم كيفيت خدمات روي ارزش درك شده بيمه گذاران مثبت و معني دار (7/35=T، 84/0=β) بوده و فرضيه دوم تحقيق پذيرفته مي شود.اثر مستقيم رضايت درك شده بيمه گذاران روي وفاداري مشتري مثبت و معني دار بود (49/2=T، 31/0=β) و فرضيه سوم تحقيق پذيرفته مي شود. اثر مستقيم ارزش درك شده روي وفاداري مشتري مثبت و معني دار بود (36/3=T، 66/0=β) و فرضيه چهارم تحقيق پذيرفته مي شود.

واژگان کلیدی :
وفاداری، بیمه گذاران ، كيفيت خدمات، رضايت درك شده، بیمه سلامت