تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت: نقش مالکیت خانوادگی
تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت: نقش مالکیت خانوادگی
دوره 2، شماره 6، پاییز 99، صفحه 285 - 264
نویسندگان : فاطمه آزاد مقدم * و منصوره سادات غفاری و زهرا مرید احمدی یزدی

چکیده :
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت: نقش مالکیت خانوادگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1390 تا 1396 است. با استفاده از روش حذف سیستماتیک در مجموع 172 شرکت(1204سال – شرکت) که از این تعداد 31 شرکت دارای مالکیت خانوادگی و 141 شرکت باقیمانده دارای مالکیت غیر خانوادگی بودند، جهت بررسی رابطه بین متغیرهای پژوهش بعنوان نمونه انتخاب شد. در این پژوهش از رگرسیون چندمتغیره و نرم‌افزار ایویوز 10 جهت پیاده‌سازی و آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش نتایج نشان می دهد که اثربخشی کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد. اندازه کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.استقلال کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد. تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر عملکرد شرکت های خانوادگی تاثیر معناداری دارد.

واژگان کلیدی :
عملکرد شرکت، مالکیت خانوادگی، اندازه كمیته حسابرسی، استقلال کمیته حسابرسی